سند نامه ::
 
دعوت آیت الله صدوقی برای تعطیل بازار و اصناف یزد