سند نامه ::
 
دستور ثابتی در باره فعالیتهای آیت الله صدوقی