سند نامه ::
 
توپ و تانک در برابر اراده خدا هیچ است