سند نامه ::
 
دروغ پردازی رژیم شاه در مورد واقعه 15 خرداد