سند نامه ::
 
عزیمت چهارهزار نفر کفن پوش از ورامین و کن به سمت تهران