سند نامه ::
 
دعوت به اعتصاب بازاریان از سوی علمای بزرگ شیراز