سند نامه ::
 
تلگراف ساواک تهران به کلیه مراکز ساواک داخل و خارج کشور راجع به وقایع 15 خرداد