سند نامه ::
 
به آتش کشیدن یک کامیون ارتشی توسط تظاهرکنندگان