سند نامه ::
 
تظاهرات مردم قم به سمت حرم حضرت معصومه