سند نامه ::
 
تجمع هشت هزارنفری تظاهرکنندگان در جلوی بازار