سند نامه ::
 
سنگربندی مردم در مقابل نیروهای پلیس شاه