سند نامه ::
 
ناتوانی مأمورین رژیم شاه در متفرق کردن تظاهرکنندگان