سند نامه ::
 
هویدا کدخدای بهائیان

درباره : فعاليت بهائيان شيراز1
به : 321 تاریخ 11 / 3 / 47
از : 7 ه شماره : 6946 / ه

ساعت 216 بعدازظهر مورخه 7 / 3 / 47 كميسيون نشر نفحات‏اللّه‏ در محفل شماره 4 واقع در تكيه نواب منزل اسداللّه‏ قدسيان‏زاده تشكيل گرديد. عباس اقدسى كه سخنران كميسيون بود اظهار داشت جناب آقاى اسداللّه‏ علم وزير دربار سلطنتى به ما لطف زيادى نموده‏اند مخصوصا جناب آقاى اميرعباس هويدا (بهائى و بهائى‏زاده) انشاءاللّه‏ هر دو نفر كدخداى كوچك بهائيان مى‏باشند گزارشاتى از فعاليت‏هاى خود به بيت‏العدل اعظم الهى مرجع بهائيان مى‏دهند. حضرت
بهاءاللّه‏ مى‏فرمايد (عن قال‏اللّه‏ عن تصرف فيها) دولت اسرائيل در جنگ سال 46 و 47 قهرمان جهان شناخته شده ما جامعه بهائيت فعاليت اين قوم عزيز يهود را ستايش مى‏كنيم. ما خيلى خوشحاليم كه قانونى براى احباى ايران طرح مى‏نمايند پيشرفت و ترقى ما بهائيان اين است كه در هر اداره ايران و تمام وزارت‏خانه‏ها يك جاسوس داريم و هفته‏اى يك بار كه طرحهاى تهيه شده وسيله دولت كه به عرض شاهنشاه آريامهر مى‏رسد گزارشاتى در زمينه طرح به محفل‏هاى روحانى بهائى مى‏رسد. مثلاً در لجنه پيمان كار كادر بهائيان ايران هر روز گزارش خود را در زمينه ارتش ايران در اينكه چگونه اسلحه به ايران وارد مى‏شود چگونه چتربازان را آموزش مى‏دهند به محفل روحانى بهائيان تسليم مى‏نمايند. از طريق ساواك تهران و نيز ساواكهايى كه منابع شايسته اى دارند تحقيقات بيشترى معمول گردد تا تكميل خبر اقدامى ندارد.1ـ اين گزارش نشانگر نفوذ عميق بهائيان در رژيم شاه و وابستگى نخست‏وزير و هيئت دولت به اين فرقه جاسوسى است. در اين سند وابستگى بهائيان به اسرائيل نيز مشهود است.