سند نامه ::
 
هویدا سر از كار مملكت در نمی ‏آورد

موضوع : اظهارات مصدقى بازرس سابق كل كشور
به : 322 تاریخ 29 / 10 / 45
از : 20 ه / 5 شماره : 25971 / 20 ه / 5

برابر اطلاع رسيده مصدقى بازرس سابق كل كشور در يك صحبت كاملاً خصوصى به آقاى نظام امامى (پدر خانم جناب آقاى نخست‏وزير) اظهار مى‏داشت باز خدا رحمت كند داماد سابقت مرحوم منصور را كه خيلى به كار مملكت وارد بود و اشخاص را خوب مى‏شناخت و بد و خوب را تشخيص مى‏داد ولى اين آقاى هويدا هيچ سر از كار مملكت در نمى‏آورد مگر كار مملكت هم بچه‏بازى است. تمام افراد لايق را از كار بركنار و به جاى آنها يك مشت بچه را گمارده است. مثلاً مرا بعد از چندين سال خدمت در دستگاههاى دولتى به جاى اين كه تشويق نمايند از بازرس كل به مشاور يكى از شعبات منتقل و بين مردم سرشكسته‏ام كرده‏اند و حال اينكه اگر بازنشست مى‏شدم بهتر بود. من نمى‏دانم مگر در اين مملكت قانون وجود ندارد. اگر شما اين مطلب را به نخست‏وزير نگوئيد مجبور خواهم شد يك نامه به پيشگاه شاهنشاه آريامهر تقديم نمايم.
اصل جهت هرگونه اقدام مقتضى به كميته وزارتخانه‏ها ارسال گرديد
نسخه دوم در پرونده دولت به كلاسه 225012 بايگانى شود
4 / 11 / 45