سند نامه ::
 
هویدا جانشین حسنعلی منصور


موضوع : شايعات
تاریخ 6 / 11 / 43
شماره : 9015 / 326

در دو روزه اخير در بعضى از محافل مطلع سياسى شايع شده است با وجودى كه حال آقاى منصور رو به بهبود1 است ولى ديگر از ايشان كارى براى يكى دو ماه آينده ساخته نيست و ممكن است كمى كه حالشان بهبود يابد براى معالجه كامل به يكى از كشورهاى خارج كه بيش از همه امريكا است اعزام شوند و دولت فعلى به رياست اميرعباس هويدا به عنوان كفيل نخست‏وزير به خدمت خود ادامه دهد و به اين ترتيب فعلاً موضوع تغيير دولت در ميان نيست.
يك نسخه به بخش 325 ارسال شد اصل اطلاعيه در پرونده شايعات بايگانى است يك نسخه در پرونده دولت آقاى منصور بايگانى گرديد در پرونده اميرعباس هويدا ه و ـ 22 بايگانى شود
رئيس بخش 322 رشيدى


1ـ حسنعلى منصور در روز 1 / 11 / 43 هنگام ورود به مجلس شوراى ملى، توسط شهيد محمد بخارايى، اعدام انقلابى شد و پس از انتقال او به بيمارستان، اميرعباس هويدا به عنوان كفيل نخست‏وزيرى برگزيده شد.