سند نامه ::
 
هویدا به محل خدمت باز نمی‌گردد

گزارش
تاریخ 20 / 12 / 1336
آقاى اميرعباس هويدا رايزن سفارت كبراى شاهنشاهى ايران در آنكارا وارد تهران شده و چند روز قبل در وزارت امور خارجه حاضر شده و با آقاى دكتر اردلان1 وزير خارجه ملاقات نموده است. به قرارى كه به رفقا و دوستان خود اظهار داشته است ديگر قصد مراجعت به محل ماموريت خود ندارد و سعى مى‏نمايد از آنكارا به يكى از كشورهاى ديگر منتقل و يا اينكه در وزارت امور خارجه رياست يكى از ادارات سياسى را عهده‏دار شود. نامبرده گفته است (رفتار خشن و تند سرلشگر ارفع كليه كارمندان سفارت كبراى شاهنشاهى ايران را در آنكارا ناراضى ساخته است و با اين اخلاق و روحيه‏اى كه دارد احتمال نمى‏رود در راه توسعه روابط سياسى با تركيه قدم موثرى بتواند بردارد.) فيش در پرونده آقاى هويدا بايگانى 22 / 12 دايره 5 ـ 20 / 121ـ عليقلى اردلان فرزند حاج ابوالحسن خان فخرالملك و برادر كوچك امان‏اللّه‏ اردلان، در سال 1280 ش تولد يافت. در رشته علوم اقتصادى از دانشگاه برلن، درجه دكترا گرفت. تحصيلات حقوق خود را نيز در دانشگاههاى تهران، برلن و پاريس ادامه داد. قبل از ورود به وزارت امور خارجه در سال 1302 ش، وابسته افتخارى سفارت برلن بود. تا سال 1308 ش در وزارت امور خارجه، مترجم اداره اطلاعات و ترجمه شد. و تا آذر 1312 كه به وزارت دارائى انتقال يافت، وكيل عمومى دادسراى شهرستان تهران، دادسراى ديوان جزا، عضو اداره اقتصاديات، نايب سوم و دوم سفارت واشنگتن بود. دو ماه در وزارت دارائى مانده، دوباره به وزارت امور خارجه منتقل و به مديريت شعبه تحريرات در اداره اطلاعات منصوب گرديد. تا سال 1319ش در سفارت پاريس به ترتيب، دبير دوم، دبير اول، رايزن و كاردار شد سپس به مدت دو سال بازرس وزارتى شد كه بعد از آن به عنوان متصدى رياست اداره سجلات و احوال، متصدى رياست اداره سوم سياسى مشغول خدمت گرديد. در مهرماه 1322 رايزن و بعد كاردار موقت سفارت كبراى آنكارا (تركيه) شد. در سال 1327 به معاونت سياسى وزارت امور خارجه ارتقاء مقام يافت كه حدود دو سال بعد رئيس هيات نمايندگى دائمى ايران در سازمان ملل متحد با داشتن سمت سفير كبيرى شد. دكتر اردلان در شوراى سياسى عضويت داشت.
مدتى وزير مشاور و سپس وزير صنايع و معادن گرديد. در كابينه‏هاى حسين علاء و منوچهر اقبال به مدت 28 ماه وزير امور خارجه شد كه در سال 1337 ش به جاى على امينى، به عنوان سفير ايران در واشنگتن رهسپار امريكا شد. همچنين دكتر على قلى اردلان، زمانى كه وزير دربار بود در شوراى سلطنت محمدرضا پهلوى عضويت داشت.