سند نامه ::
 
نفوذ ساواک در زندگی خصوصی هویدا

موضوع : آقاى نخست‏وزير
به : 342 تاریخ 28 / 4 / 56
از : 20 ه 22 شماره : 62924 / 20 ه 22

تغيير كابينه آقاى هويدا هنوز موضوع روز در مجالس و مهمانيهاى نخست‏وزيرى مى‏باشد چندى قبل از عكس‏العملها و منتفى كردن ميهمانيها و عدم شركت ايشان در مهمانيها چنين استنباط مى‏شد كه آقاى نخست‏وزير مطمئن نبوده تا چه تاريخى زمامدار حكومت است ليكن مدتى است كه دستور داده‏اند ترتيب اعزام دو نفر خانه‏دار را براى منزلشان از انگليس بدهند و به طورى كه قبلاً گزارش گرديده سه نفر از خدمتگزاران قديمى و صميمى و صديق خود را اخراج كرده‏اند و چنين شايع است كه يك نفر از آنها مأمور ساواك بوده و مطالبى را از زندگى خصوصى نخست‏وزير گزارش مى‏داده. اسامى سه نفر مزبور عبارت است از :
1ـ قدرت‏اللّه‏ منصورى 2ـ سيدعبداللّه‏ حسينى 3ـ سيامكى.
نظريه سه شنبه : شنبه شخص مطلعى است. تاكستانى
نظريه 4 شنبه : منبع در مسير خبر قرار دارد. ماجد
محترما از نظر استحضار به عرض مى‏رساند. همراز
روى 62423 بايگانى شود