سند نامه ::
 
نامه هویدا به تيمسار سپهبد دكتر ايادى

تيمسار سپهبد دكتر ايادى
شماره : 39960 تاریخ 20 / 11 / 47

خواهشمند است مراتب زير را به شرف عرض پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر برسانند.
متاسفانه به علت ريزش مداوم برف در دو هفته اخير و سرماى شديدى كه بعد از آن بروز كرد خسارات زيادى به اسفالت تعداد كثيرى از خيابانهاى تهران وارد گرديد به قسمى كه در اثر ايجاد چاله‏هاى زياد و خرابى آسفالت عبور و مرور وسايل نقليه در شهر با مشكلات فوق‏العاده‏اى مواجه شد. اين وضع در اتوبوسرانى و تاكسيرانى و نقل و انتقال عمومى در داخل شهر اثر نامطلوبى گذارد و لازم بود
بلافاصله تصميمات فورى و قاطعى براى رفع مشكل بزرگ پايتخت اتخاذ شود. در جلسه‏اى كه با حضور مسئولين امور شهر و اتوبوسرانى و آب و برق و تلفن و راهنمايى و رانندگى در دفتر اينجانب تشكيل شد و با توجه به اينكه به علت سرماى شديد و احتمال ادامه ريزش برف موقع براى تجديد آسفالت خيابانها مناسب نيست و براى ترميم و لكه‏گيرى آنها نيز هنگام شب به علت سرماى شديد نمى‏توان عمل نمود براى رفع مشكلى كه در اثر اين وضع براى خيابان تهران بوجود آمده است برنامه‏اى به شرح زير تنظيم گرديد.
1ـ شهردارى تهران چندين اكيپ مجهز براى لكه‏گيرى خيابانها تجهيز نموده و در حداكثر دو هفته كليه خيابانهائى را كه آسفالت آن آسيب شديد ديده و به علت ايجاد چاله‏ها و خرابى آسفالت عبور از آنها با اشكال مواجه گرديده لكه‏گيرى نمايند.
2ـ از اول فروردين كه هوا براى آسفالت مناسب مى‏شود كليه خيابانهايى را كه آسفالت آن در اثر سرما و يخبندان آسيب ديده است با يك قشر آسفالت جديد روكش نمايند.
3ـ براى ايجاد هماهنگى بين سازمانهايى كه براى اجراى برنامه‏هاى خود گاه ناگزير به حفر قسمت‏هايى از خيابانها مى‏شوند همه ماهه به طور منظم كميسيونى در شهردارى تهران با حضور شهردار پايتخت و مسئولين راهنمائى رانندگى و آب و برق و تلفن تشكيل شود و ترتيب ترميم فورى هر قسمت را كه براى اجراى برنامه‏هاى مزبور حفارى مى‏شود بدهند و در هر جا كه مبادرت به حفر خيابان مى‏نمايند اداره راهنمايى و رانندگى وسايل ايمنى عابرين و وسايل نقليه را براى تمام مدت شب و روز فراهم نمايد.
4ـ براى جلوگيرى از هجوم جمعيت در ساعات معين و تسهيل عبور و مرور در خيابانها قرار شد اداره راهنمايى و رانندگى و شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه با وزارت آموزش و پرورش مذاكره و در صورت امكان ساعت كار دبستانها را از 5 / 8 به 9 و دبيرستان‏ها را از ساعت 8 به 21 8 تغيير دهند.
5ـ در مورد رفع مضيقه اتوبوسرانى و امكان استفاده از تعداد بيشترى اتوبوس و مينى‏بوس و تاكسى در شهر تهران طرح‏هايى در جهت واگذارى قسمت‏هايى از خطوط حومه به مؤسسات خصوصى و افزايش تعداد تاكسى‏هاى داخل و حومه شهر و ايجاد خطوط مينى‏بوس در داخل شهر با كمك بخش خصوصى در دست بررسى است و نتيجه متعاقبا به شرف عرض پيشگاه مبارك ملوكانه خواهد رسيد.
اميرعباس هويدا