سند نامه ::
 
نامه به شاه در باره بهایی بودن هویدا

موضوع : ارسال نامه
به : 342 تاریخ 31 / 4 / 54
از : 19 / ه شماره : 722 / 19 ه

يك طغرى پاكت محتوى دو برگ مطالب ماشين شده در زمينه بهائى بودن جناب نخست‏وزير و بعضى مقامات مملكتى كه از طرف روحانيون به پيشگاه شاهنشاه آريامهر به وسيله پست جهت آقاى معتدل استاندار چهار محال و بختيارى به آدرس شهركرد ارسال گرديده كه عين نامه و فتوكپى پاكت مزبور جهت استحضار به پيوست تقديم مى‏گردد.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : در اين زمينه به منابع و
همكاران آموزش لازم داده شد كه ضمن دقت و كنجكاوى بيشتر چنانچه اطلاعاتى در اين خصوص كسب نمودند مراتب را گزارش نمايند. بلاغت
نظريه چهارشنبه : مراتب جهت استحضار. دهر از طريق بخش ديگرى به عرض رسيده است
روى پرونده جناب آقاى اميرعباس هويدا نگهدارى شود
6 / 5
بايگانى شود 11 / 5 / 54