سند نامه ::
 
نامه به شاه


پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر
به شرف عرض همايونى مى‏رساند
نظر به اينكه مجلسين آمادگى خود را براى انجام وظايف محوله به شرف عرض همايونى رسانيده‏اند بنابراين با كسب اجازه از پيشگاه مبارك استعفا دولت تقديم مى‏شود آرزومند است خدمات دولت در اجراى اصول انقلاب شاه و مردم و انجام منويات ملوكانه و وظايفى كه برعهده داشته است مورد قبول خاطر خطير شاهنشاه آريامهر واقع شده باشد.
چاكر ـ اميرعباس هويدا