سند نامه ::
 
ناراحتی هویدا از ترکیب هیات دولت

موضوع : وضع دولت
شماره : 2071 / 300 الف تاریخ 14 / 11 / 44

روز گذشته اسداللّه‏ رشيديان1 ضمن مذاكره خصوصى مى‏گفت كه آقاى نخست‏وزير از تركيب فعلى هيات دولت سخت ناراضى مى‏باشند و قرار است پس از بازگشت شاهنشاه رسما جريان اختلاف ميان اعضاى هيات دولت را به استحضار برسانند و كسب تكليف كنند.
رشيديان اضافه مى‏نمود وضع فعلى طورى است كه ديگر اينها نمى‏توانند با يكديگر همكارى و همفكرى نمايند و حتى آقاى نخست‏وزير در يكى از جلسات اخير هيات دولت من غيرمستقيم گفته‏اند اگر كسانى مى‏خواهند با گفتن نام مبارك شاه گناهان گذشته را از بين ببرند اشتباه مى‏كنند زيرا ماهيت اينگونه افراد كه هر روز به رنگى درمى‏آيند بر همه روشن است (مقصود نخست‏وزير از اداى اين مطلب اشاره به اقدامات و فعاليت‏هاى اخير دكتر هدايتى بوده است). رشيديان علاوه كرده كه كار اختلاف در هيات دولت به جايى رسيده كه قابل دوام نيست زيرا نخست‏وزير گفته است كه پس از بازگشت شاهنشاه شرفياب خواهم شد و جريان امر را به استحضار خواهم رساند و تقاضا خواهم كرد يا مرا مرخص فرمايند و يا اجازه فرمايند كه با يك تيم مورد اعتماد و همفكرترى همكارى نمايم و بايد گفت كه اين اختلاف فقط در ميان اعضاى هيات دولت نيست بلكه در حزب ايران نوين نيز بروز كرده و در آنجا كار اين اختلاف خيلى بالاتر كشيده و به طور قطع در صورتى كه نخست‏وزير موفق شود كابينه را ترميم كند در كادر رهبرى حزب هم تغييرات زيادى روى خواهد داد. ضمنا آقاى هويدا به كلى خويشتن را از حزب كنار خواهد گرفت و نظير همان روشى خواهد بود كه علم پس از نخست‏وزيرى [نسبت] به حزب مردم در پيش گرفته است. آقاى ضيائى بررسى و بهره‏بردارى نمائيد

1ـ اسداللّه‏ رشيديان فرزند حبيب‏اللّه‏ در سال 1301 ه ش در تهران به دنيا آمد. او كه مديرعامل بانك اعتبارات تعاونى توزيع بود، سابقه خدمت دولتى ندارد و تا سال 1332 به امور بازرگانى و دادوستد و وارد كردن پارچه و قماش از خارج و هم چنين به اتفاق برادرانش سيف‏اللّه‏ و قدرت‏اللّه‏ كه هر دو مرده‏اند به احداث و اداره سينما ركس و وارد كردن فيلم اشتغال داشت و در سال 1343 بانك اعتبارات تعاونى توزيع را در تهران تاسيس نمود و از 1355 شروع به احداث شهرك سازى در رشت و اصفهان كرد. پدر وى جزء خدمه سفارت انگليس (به روايتى درشكه چى سفارت) بود و اسداللّه‏ و برادرش سيف‏اللّه‏ نيز بعد از وقايع شهريور 1320 با مقامات سفارت انگليس در تهران تماس و ارتباط داشته و در زمان حكومت مصدق پس از قطع رابطه دولت ايران با انگلستان، نامبردگان از جمله عوامل دولت انگليس و مجرى مقاصد سياسى انگليسى‏ها در ايران بودند... اسداللّه‏ رشيديان از سال 1332 علنا در امور سياسى با تظاهر به طرفدارى از سياست انگلستان در ايران فعاليت داشت و منزل او مركز زد و بند و حل و فصل مسائل و امور سياسى و هم چنين انتصابات مهم بود و حتى بعضى از وزراء كابينه‏هاى وقت نيز رسما و علنا به منزل او رفت و آمد و تردد داشتند و وى با تظاهر به نزديكى با اعضاء خاندان پهلوى بخصوص اشرف پهلوى و عنوان اينكه هفته‏اى يك بار نهار را در حضور شاهنشاه در دربار صرف مى‏نمايد. براى خود كسب قدرت و نفوذ نموده و اغلب از سران و سردمداران دستگاههاى دولتى و كارگرى و بازرگانان و اصناف و ساير طبقات با توجه به موارد فوق روزهاى جمعه در جلسات هفتگى منزل او شركت مى‏نمودند. و از سال 1345 كه تشكيل جلسات هفتگى در منزل رجال و شخصيت‏ها موقوف شد، جلسات منزل رشيديان نيز تعطيل گرديد. ساواك در يك ارزيابى از وى مى‏نويسد: «نامبرده فردى شارلاتان و متظاهر، پشت هم انداز
و زدوبند چى است. به سيگار و مشروب معتاد است و به زن، قمار، مقام و دسته بندى و تحت نفوذ قرار دادن رجال علاقمند است...» نقش برادران رشيديان در كودتاى 28 مرداد 1332 مسئله ناشناخته و سر به مُهرى نبوده و در همان زمان نيز شهرت كافى داشت، بويژه اينكه خود آنان در سالهاى پس از كودتا تنها از طرح مسئله ابائى نداشتند. بلكه حتى با داستان سرائى‏هاى گزاف مى‏كوشيدند تا از آن در جهت سوداهاى مالى بى حد و حصر بهره جويند. طبق اسناد موجود، (گازيوروسكى ص 33) برادران رشيديان در نوامبر 1951 / آبان 1330 توسط MI-6در اختيار «سيا» قرار گرفتند تا نقش مهمى را در عمليات انگليسى ـ آمريكائى كودتا ايفا كنند. اسناد موجود نشان مى‏دهد كه دكتر مصدق از فعاليت‏هاى پسران حبيب‏اللّه‏ رشيديان آگاهى كامل داشته و مدارك كافى دال بر روابط آنها با سفارت انگليس و همدستى با اشرف پهلوى در توطئه عليه دولت وى در اختيار داشت. مصدق به جاى برخورد قاطع، در مهر 1331 دستور بازداشت حبيب اله رشيديان و پسرانش را به اداره آگاهى داد. كه دليل آن مى‏تواند روابط فاميلى و خانوادگى آنها باشد. وزير دادگسترى وى در گزارش آنان را به «داشتن روابط با سفارت انگليس و دادن اطلاعات به مامورين انگليسى» متهم كرد. پرونده امر مانند يك دعوى ساده به دادسراى استان تهران ارجاع شد. معهذا، در اسفند 1331 دستور آزادى رشيديان صادر شد. بدين ترتيب، برادران رشيديان با آزادى به توطئه‏هاى خود ادامه دادند. و علاوه بر آن خانه اسداللّه‏ رشيديان (همسر اسداله رشيديان دختر دريادار مرتضى دفترى، برادرزاده دكتر مصدق بود). چنان «امن» تشخيص داده شد كه فضل‏اللّه‏ زاهدى مدتى در آن پنهان بود.