سند نامه ::
 
مصاحبه شاه در باره دولت هویدا

موضوع : مصاحبه شاهنشاه آريامهر
شماره : 2168 / 300 / الف تاریخ 2 / 12 / 44

انتشار مصاحبه شاهنشاه با خبرنگار روزنامه فرانسوى كومبا [،]بين محافل مختلف سياسى تهران موجب شايعات فراوان شده و درباره آن اظهارنظرهاى مختلفى مى‏گردد. انتشار اين مصاحبه و آن هم در حال حاضر در مورد روحانيون و اكراد كه به طور كامل در مجله خواندنيها منتشر گرديد موجب انتشار شايعات مختلفى شده و به طورى كه تحقيق بعمل آمده خبرگزارى فرانسه خبر كوتاهى درباره اين مصاحبه كه گويا اخيرا توسط سفارت ايران در فرانسه در اختيار خبرنگار روزنامه كومبا گذارده شده بود مخابره مى‏كند و روزنامه‏هاى عصر (اطلاعات و كيهان) آن را منتشر مى‏نمايند. پس از اينكه اين خبر به تهران مى‏رسد دوستان آقاى نخست‏وزير توصيه مى‏كنند كه متن كامل اين مصاحبه از طرف وزارت اطلاعات در اختيار مطبوعات براى انتشار گذارده شود كه گويا روزنامه كيهان با اينكه متن كامل را دريافت مى‏نمايد معهذا آن را چاپ نمى‏كند و مجله خواندنيها آن را در شماره سه‏شنبه هفته گذشته خود چاپ مى‏كند.
مجله خوشه نيز از اين موضوع استفاده كرده و در شماره روز گذشته خود زير عنوان نكته‏ها و خبرهاى پشت پرده در اين مورد خبرى كوتاه منتشر ساخته كه نشان مى‏دهد تهيه اين خبر و انتشار آن با مشاوره و مذاكره مقاماتى صورت گرفته و در حقيقت جريان امر را براى مردم تشريح و من غيرمستقيم نيز به دولت گوشه مى‏زند. خوشه پس از مقدمه‏اى مى‏نويسد مجله خواندنيها نيز متن كامل اين مصاحبه را بدون ذكر تاريخ و محل مصاحبه و زمان انتشار روزنامه كومبا در 3 صفحه چاپ كرده بود. در اين نشريه پاسخ شاهنشاه درباره دولت آقاى هويدا درست برعكس آنچه كه 3 روز پيش در روزنامه‏هاى اطلاعات و كيهان منتشر شده بود ترجمه گرديده است. خوشه سپس اضافه مى‏كند با توجه به تاريخ انتشار اين ترجمه در مجله خواندنيها كه 3 روز بعد از انتشار آن در روزنامه‏ها درج شده با در نظر گرفتن حسن روابط فوق‏العاده‏اى كه بين مدير خواندنيها و آقاى هويدا برقرار است اصالت ترجمه خواندنيها در اين باره بيشتر اهميت خود را نشان مى‏دهد و از متن مصاحبه مذكور چنين برمى‏آيد كه در فرصت كافى سوالات طرح شده شاهنشاه جواب كافى و قانع‏كننده به سوالات خبرنگار روزنامه كومبا فرموده‏اند. به طوركلى مخالفين مى‏گويند دولت آقاى هويدا از مصاحبه‏اى كه شاهنشاه در 3 ماه پيش فرموده‏اند استفاده كرده و اينك كه وضع خود و دولت را متزلزل ديده‏اند در غياب شاهنشاه متن كامل اين مصاحبه را از طريق وزارت اطلاعات براى تحكيم وضع خود در اختيار مطبوعات گذارده است و نتيجه بسيار رضايت‏بخشى نيز از اين عمل خود گرفت و تا اندازه‏اى در افكار عمومى موقعيت متزلزل خود را تثبيت كرد.
بهره‏بردارى گرديد در پرونده آقاى هويدا بايگانى شود...