سند نامه ::
 
مشروبخواری هویدا در ماه محرم و در ملاء عام

به: 342 تاریخ 8 / 11 / 52
از: 20 ه 22 شماره: 116151 / 20 ه 22

روز 6 بهمن در مقابل كاخ سنا آقايان نخست‏وزير و رؤساى مجلس و وزرا مشغول تماشاى رژه بودند حدود ساعت 10 دو نفر پيشخدمت از نخست‏وزيرى مقدارى ساندويچ و پسته با چند شيشه كنياك و ويسكى و عرق روسى به مجلس آورده و در محل جايگاه پشت تمثال شاهنشاه روى ميز گذاردند و مرتبا نخست‏وزير، رؤساى مجلس و كليه افرادى كه با نخست‏وزير بودند مشغول نوشيدن مشروب بودند و همه اين منظره را مى‏ديدند و عده‏اى كه حاضر و ناظر جريان بودند اظهار مى‏داشتند در روز اول ماه محرم
اين كار صحيح نمى‏باشد
نظريه شنبه: آوردن مشروب و نوشيدنش عمل خوش‏آيند نبود.
نظريه سه شنبه: با توجه به اينكه عده زيادى متوجه عمل فوق شده‏اند مسلما بايستى منتظر شايعات زيادى در اين زمينه بود.
به طورى كه شنيده مى‏شود آقاى نخست‏وزير مقدارى ودكا روسى به اصرار به تيمسار صمديانپور تعارف نموده و پس از نوشيدن گويا حال وى بهم خورده است
مرتاضى
10228
ارسال گردد 8 / 11