سند نامه ::
 
فریبکاری هویدا

موضوع: خريد زمين وسيله آقاى نخست‏وزير
به: 342 تاریخ 23 / 2 / 53
از: 20 ه 25 شماره: 80318 / 20 ه 25

زمستان سال قبل آقاى اميرعباس هويدا از بى‏اطلاعى كدخداى لواسانات استفاده نموده و با اطلاع از وضع جاده و شهرسازى در لواسان اقدام به خريد 20 هزار متر مربع زمين از قرار متر مربعى 600 ريال از نامبرده نموده است بعدا كه كدخداى مزبور از وضع شهرسازى در لواسان مطلع شده بسيار ناراحت و نسبت به مقامات توهين و ناسزاگويى نموده است و به قرار اطلاع زمين مزبور در نقشه شهرسازى حاشيه جاده 45 مترى واقع كه البته مردم عادى از آن بى‏اطلاع بوده و مقامات اطلاع داشته‏اند.
نظريه شنبه: آقاى نخست‏وزير با اطلاع واثق به ارزش اين زمين به علت گذشتن جاده 45 مترى در آينده از كنارش مبادرت به خريد آن نموده اكنون اهالى ده بخصوص كدخداى لواسانات كه فروشنده زمين بوده است پى به مقاصد سودجويانه آقاى نخست‏وزير كه نماينده شخص اول مملكت است برده و انعكاس بدى موضوع در محل داشته است.
نظريه يكشنبه: موضوع قابل توجه و بررسى و رسيدگى است.
نظريه چهارشنبه: نظريه يكشنبه مورد تاييد است.
نظريه جمعه: تصور نمى‏رود خبر صحيح باشد معهذا به ساواك منطقه اعلام گرديده تا در اين مورد به طور غيرمحسوس تحقيق ضمن كسب اطلاعات بيشتر چگونگى را گزارش نمايند. آراسته