سند نامه ::
 
عوام فریبی هویدا


موضوع : اظهارات راننده نخست‏وزير درباره عوض شدن كابينه
به : 322 تاریخ 9 / 11 / 46
از : 20 ه 5 شماره : 33582 / 20 ه 5


ساعت 1000 روز 7 / 11 / 46 راننده آقاى نخست‏وزير به نام فروتن در مجلس سنا به طور خصوصى اظهار داشت من از تظاهر و عوام‏فريبى آقاى نخست‏وزير خسته شده‏ام نامبرده دو دستگاه اتومبيل كاديلاك دارد آنها را در اداره گذاشته و از اتومبيل پيكان استفاده مى‏نمايد و آن هم به اين نحو كه خودش پشت فرمان مى‏نشيند و راننده بايد با يك دستگاه پيكان ديگر دنبالش حركت كند.
ناطق سپس افزود روز گذشته شنيده است
پس از مراجعت شاهنشاه آريامهر از مسافرت آقاى نخست‏وزير عوض خواهد شد و از اين موضوع اظهار خرسندى كرده گفت واقعا كسى كه قدرت كارى را ندارد كار كردن..... مشكل است.
در پرونده آقاى هويدا به كلاسه 62423 بايگانى شود
فرمند 12 / 11