سند نامه ::
 
علت طلاق !

موضوع : آقاى هويدا و دكتر برهمن فرماندار كل همدان
به : 322 تاریخ 2 / 11 / 50
از : 20 ه 22 شماره : 28298 / 20 ه 22


در مورخه 27 / 10 / 50 آقاى نصرت‏اللّه‏ فيروز كارمند اداره بودجه و تشكيلات در منزل خود در حضور آقايان منوچهر ربيعى معاون اداره تشكيلات و طالبى كارمند بانك ملى شعبه بازار اظهار داشت خانم ليلا امامى چون دفعتا وارد منزل مى‏شود ملاحظه مى‏كند كه آقاى برهمن1 فرماندار كل سابق سمنان با آقاى نخست‏وزير مشغول عمليات بوده است روى اين اصل ايشان تقاضاى طلاق نموده است.
نظريه شنبه : نظرى ندارد
نظريه يكشنبه : شنبه شخص مطلعى مى‏باشد
پى‏نوشت مديريت كل اداره سوم
بهره‏بردارى گردد.
1ـ رونوشت برابر اصل و اصل در پرونده ايرج برهمن بايگانى است
2ـ در پرونده كلاسه 62423 بايگانى شده
16 / 11 / 501ـ ايرج برهمن فرزند عطاءاللّه‏ در سال 1315 در كرمانشاه بدنيا آمد. تحصيلات خود را تا دكتراى پزشكى ادامه داد. مشاغلى منجمله، رئيس دفتر وزير كشور، رئيس دفتر نخست‏وزير، مدير كل نخست‏وزيرى، فرماندار سمنان، استاندار همدان و... را عهده‏دار بود. در زمان تصدى پست فرماندارى كاشان و استاندارى همدان گزارشات زيادى بر عليه مشاراليه مبنى بر سوء استفاده‏هاى مالى به ساواك ارسال گرديد كه ساواك جهت پيگيرى مسئله در سال 51 بازرسانى به محل اعزام داشته و آنان پس از تحقيقات لازم سوء استفاده مالى وى را تائيد كرده‏اند. بدنبال آن نامبرده طى گزارشى به هويدا و نصيرى معدوم تمام مطالب تحقيقات را تكذيب نموده است. بازرسان مجددا طى گزارشى اعلام نموده‏اند كه فعاليتهاى برهمن در فرماندارى سمنان از لحاظ پيشرفت طرحهاى مجتمع عمرانى و امور برگزارى جشنهاى 2500 ساله خوب و چشمگير بوده ولى كارهاى انجام شده اصولى و منطبق با مقررات ادارى و مالى نبوده و در ضمن متذكر مى‏شوند كه اعزام حسابرسان خبره جهت محاسبه دقيق الزامى مى‏باشد. طبق سند بيوگرافيك ساواك، نامبرده و همسرش پاى‏بند عفت نيستند و در اين باره شايعات زيادى در افواه وجود دارد كه مورد تائيد مى‏باشد. ضمنا مشاراليه در مجالس قمار شركت داشته و گزارشات زيادى مبنى بر شب زنده‏دارى، روابط نامشروع، ميخوارگى و قماربازى وى به ساواك سمنان ارسال شده است. برهمن از اعضاى مؤثر حزب ايران نوين بوده و به پاس خدمت به رژيم پهلوى به دريافت نشان همايون مفتخر شده است!
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى