سند نامه ::
 
عكس ‏العمل در مقابل شايعه بهائى بودن هویدا

تاریخ 16 / 12 / 43
به منظور عكس‏العمل در مقابل شايعه بهائى بودن جناب آقاى نخست‏وزير طرح زير پيشنهاد مى‏گردد.
سى نفر از اعضاى اطاق بازرگانى در ساعت 1630 روز پنجشنبه 6 / 12 / 43 در نخست‏وزيرى از آقاى نخست‏وزير ديدن نموده و ضمن بحث در امور اقتصادى كشور از ايشان تقاضا مى‏نمايند كه روزى در جلسه اطاق بازرگانى كه جهت خواسته‏هاى اعضا و هيئت مديره اصناف وابسته به اطاق بازرگانى در محل مذكور تشكيل مى‏گردد شركت فرمايند. در اين روز كه طبق توافق قبلى بعد از چهلم مرحوم حسنعلى منصور تعيين مى‏گردد 250 نفر از افراد صورت پيوست شركت و مراسمى به شرح ذيل اجرا خواهد شد.
1ـ در صورتى كه آقاى نخست‏وزير با رايگان شدن آب و برق مساجد يا يكى از آنها موافق باشد در اين صورت پس از بحث در مورد خواسته‏هاى صنفى و اقتصادى آقاى ابوحسين ضمن طرفدارى از دولت و يادآورى خدمات مرحوم حسنعلى منصور خواستار رايگان شدن آب و برق مساجد مى‏شود. سپس آقاى نخست‏وزير سخنانى ايراد و با اين امر موافقت مى‏نمايد. در اين موقع يكى از معمرين مذهبى بازار يك جلد قرآن به ايشان هديه خواهد نمود. آقاى نخست‏وزير قرآن را بوسيده و به سخنان خود ادامه خواهند داد.
2ـ در صورتى كه آقاى نخست‏وزير با رايگان شدن آب و برق موافق نباشند در اين صورت پس از ذكر مطالب اقتصادى آقاى ابوحسين يك جلد قرآن به ايشان هديه و آقاى نخست‏وزير در جواب مطالبى ايراد خواهند نمود.
جريان به وسيله جرايد و عوامل تبليغاتى منعكس خواهد شد.
بايگانى شود
16 / 12 / 43