سند نامه ::
 
شايعه بركنارى هویدا

پيرو 22199 / 20 ه 12 ـ 6 / 5 / 36
به : 342 تاریخ 9 / 5 / 56
از : 20 ه 11 شماره : 12946 / 20 ه 11

در هفته‏هاى اخير كم و بيش شايع شده است كه ممكن است هويدا از طرف شاهنشاه بركنار شود و دليل آن را عدم موفقيت دولت درباره مسكن ـ برق و ساير مشكلات مى‏دانند و براى شاهد و يا اثبات اين ادعا به سخنرانى اخير چند وكيل مجلس شوراى ملى استناد مى‏كنند كه به دولت درباره مسكن تاخته‏اند و گفته‏اند دولت همه را با وعده و دروغ صاحب خانه و آپارتمان كرده است و سخنرانى اخير آقاى انصارى نيز مزيد بر علت شده تا همه بيشتر به اين شايعه دامن بزنند.
نظريه شنبه : آنچه كه معلوم است و بر همه پوشيده نيست اين است كه در ظرف 10 سال اخير قيمت خانه‏ها و اجاره‏خانه و غيره تا ده برابر ترقى كرده است در حالى كه درآمد كلى مردم و به ويژه كارمندان دولت شايد يك برابر بيشتر نشده و متأسفانه دولت هويدا با تمام تبليغ و سروصدايى كه بعضا راه مى‏اندازد تاكنون نتوانسته جلوى ترقى كاذب قيمتها را بگيرد و در اين رهگذر به مردم طبقه پايين و بخصوص كسانى كه فاقد مسكن هستند بيشتر از همه ظلم شده و مى‏شود و اين موضوع باعث يك نارضايتى عمومى در سطح اكثريت كشور شده است كه ادامه اين موضوع به صلاح مملكت نيست و به قول خيلى‏ها لايحه مالك و مستأجر نيز كه بالاخره پس از 5 / 4 سال از تصويب نهائى گذشت هيچ مشكلى را حل نخواهد كرد. نظريه يكشنبه : نارضايتى اكثريت مردم كه به طور مسلم پايه و مسبب اصلى بيشتر فعاليتهاى مضره و سياسى و مستمسك خوبى براى تبليغ عوامل مخالف و وابسته به دستجات و گروههاى خرابكار مى‏باشد در شرايط فعلى كشور موضوعى نيست كه دست كم گرفته شود و ادامه آن مشكلات زيادى براى مراجع مسئول و ساواك بوجود مى‏آورد و احتياج به چاره‏جويى اساسى دارد. بديع
نظريه سه شنبه : نظريه يكشنبه تاييد مى‏گردد. عارف
نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه تاييد مى‏گردد. مشاهير
روى 62423 بايگانى شود.. 17 / 5 / 36