سند نامه ::
 
سکرتر آقای هویدا!
موضوع : منشى مخصوص آقاى هويدا وزير دارائى
تاریخ 15 / 1 / 43
شماره : 452 / 20 الف


آقاى هويدا وزير دارائى جديد پس از انتصاب به وزارت منشى مخصوص (سكرتر) خود را از شركت نفت به وزارت دارائى آورده‏اند. طبق اطلاع ورود اين خانم1 به وزارت دارائى انعكاس خوبى در دستگاه‏هاى وزارت دارايى نداشته و در همه قسمتهاى وزارتخانه اين موضوع با شايعه‏سازى نقل مى‏شود.
وزارتخانه‏ها
18 / 1
ملاحظه شد. روى نسخه ديگر اطلاعيه از ساواك تهران سوالاتى شده كه پس از وصول جواب بايستى مفاد آن بررسى شود.
رشيدى 18 / 1
تا وصول پاسخ ساواك تهران بايگانى شود
رشيدى 19 / 1

1ـ اين فرد، همان وجيهه معرفت است كه در صفحات آينده، زندگينامه مفصل او درج شده است.