سند نامه ::
 
دعوت از فراماسونها

موضوع : جمعيت فراماسيونرهاى ايران تهران
تاریخ 8 / 8 / 1337
دكتر عباس معتمدى دبير جمعيت فراماسيونرهاى تهران از آقايان مشروحه زير دعوت نموده كه ساعت 5 / 6 بعدازظهر روز مذكور جهت ملاقات دوستان و صرف شام در محل لژ واقع در خيابان ابوعلى سينا ساختمان شماره 146 حضور به هم‏رسانند
1ـ ژ ـ اى فيرى 2ـ نعمت‏اللّه‏ خان اكبر 3ـ اميرعباس هويدا 4ـ سيدابوالحسن شاهق1 5ـ جواد منصور 6ـ عباسقلى گلشائيان 7ـ مصطفى تجدد.2

1ـ ابوالحسن شاهق فرزند كاظم در سال 1301 ه ش در تهران متولد شد. وى كه كارمند وزارت دارائى و بنابر بعضى اسناد كارمند وزارت مسكن و شهرسازى بود، در تشكيلات فراماسونرى از جايگاه ويژه‏اى برخوردار بود. وى ضمن عضويت در لژ ابن‏سينا و لژ مزدا، دبير و استاد ارجمند لژ مولوى كه اميرعباس هويدا نيز در آن عضويت داشت، بود. مشاراليه كه در سال 1336 عضو شركت سهامى ممتاز بود در سال 1343 به عنوان يكى از نمايندگان لژ بزرگ ناحيه ايران، براى معرفى به لژ بزرگ ملى فرانسه، انتخاب شد.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى

2ـ مصطفى تجدد در سال 1287 در سارى به دنيا آمد و پس از پايان تحصيل در مدرسه آلمانى در 1306 به خدمت وزارت دادگسترى درآمد و مقام كفالت دفتر استيناف را تصاحب نمود. در آبان 1308 به بانك ملى رفت و در سال 1312 جهت تحصيل به اروپا سفر نمود. در سال 1324 در بانك صنعتى و معدنى ايران مشغول به كار شد و در سال 1328 بانك بازرگانى را تأسيس نمود و در دوره‏هاى هيجدهم و نوزدهم مجلس شوراى ملى از شهر سارى كرسى نمايندگى را اشغال نمود.
وى در كابينه دكتر اقبال وزير بازرگانى و دبير كل شوراى عالى اقتصاد بود. و مدتى را نيز بر كرسى سناتورى مجلس سنا تكيه زد. مصطفى تجدد از كسانى بود كه علاوه بر وابستگى به بيگانگان از استعداد حقه‏بازى و شارلاتى و همچنين نادرستى و بى‏صداقتى نيز بهره‏مند بود و در تشكيلات فراماسونرى ـ لژ فروغى و لژ بزرگ ايران نيز عضويت داشت.