سند نامه ::
 
دستورات شاه به دولت هویدا

موضوع : اوامر شاهنشاه آريامهر به دولت
به : 322 تاریخ 12 / 12 / 46
از : 20 / ه / 7 شماره : 39446 / 20 / ه / 7

رونوشت قسمتى از فرمايشات و اوامر اعليحضرت همايون شاهنشاه در شوراى عالى اقتصاد كه به نقل از صورتجلسه مورخ
(27 / 10 / 46) هيئت وزيران در جلسه مورخ 20 / 10 / 46 قرائت و تصويب گرديده به شرح زير به استحضار مى‏رسد.
«آقاى نخست‏وزير فرمودند در جلسه مورخ 25 / 10 / 46 شوراى عالى اقتصاد در پيشگاه مبارك ملوكانه شاهنشاه آريامهر اوامر موكدى درباره لزوم تقليل هزينه‏ها و طرحها صادر فرمودند كه قسمت مربوط عينا جهت اقدام ابلاغ مى‏گردد».
شاهنشاه فرمودند «باز تكرار مى‏كنم و به نخست‏وزير ماموريت مى‏دهم كه مطالعه و كتبا ابلاغ كنند با تمام مسئوليت هايى كه اين امر صريح من دارد. و آن اين است كه بايد پروژه‏هاى ايران به قيمت حقيقتى تمام شود بيمارستان بيمه‏هاى اجتماعى را كه هفته گذشته افتتاح كرديم هر تخت آن / 000 / 38 تومان هزينه برداشته در حالى كه هزينه بيمارستان بيمه‏هاى اجتماعى در اصفهان 000 / 52 تومان بوده و در مورد بيمارستان (ناخوانا) مى‏خواستند براى هر تخت 000 / 120 تومان خرج كنند كه با مداخله ما بالاخره به 000 / 62 تومان تمام شد اگر مى‏توانيد يك بيمارستان را به قيمت هر تخت 000 / 38 تومان تمام كنيد چرا بايد 000 / 52 تومان تمام شود حسابها را به همين ترتيب پائين بياوريد دستگاههاى اى. بى. ام را بكار اندازيد و اين حسابها را بكنيد اگر هزينه طرحها به حداقل خود نرسد هيچ‏كس را نخواهم بخشيد. بايد وزرا و معاونين و دستگاه حاكمه وزارتخانه‏هاى مربوطه خودشان را كنترل كنند و اين كار را انجام دهند والا ممكن است بروند منزلشان استراحت كنند اگر در اين كار تنبل باشند پيدا است در همه كارها تنبل هستند بروند خانه‏هاشان. بعضى اصطلاحاتى هست مى‏گويند فلان محل بهشت يا جهنم جنايتكاران است و ايران بهشت مقاطعه‏كاران شده است. اين موضوع بايد براى من روشن شود .. من نمى‏گويم استفاده نباشد زيرا تا استفاده نباشد شخص دنبال كار نمى‏رود ولى غارت يك مطلب ديگرى است. اطلاع دارم اشخاصى هستند و بعضى از آنها را هم مى‏شناسم كه اينها در عرض چهار و پنج سال از هيچ يك دفعه ميليونر شده‏اند مال عمومى را كه به وسيله هفت تير ندزديده‏اند و بانك را هم نزده‏اند فقط چند تا مقاطعه گرفته و اين همه ثروت جمع‏آورى كرده‏اند.
يك بيمارستان را كه مى‏شود به قيمت هر تخت خواب 000 / 38 تومان تمام كرد همه جا را سنگ مرمر كنيد يا استانداردهايى مى‏گذاريد كه شايد مساوى وضع آمريكا مى‏باشد و يك باره قيمت به دو و سه برابر بالا مى‏رود اين مطلبى است كه بايد دولت تا قبل از شروع برنامه عمرانى آينده روشن كند.
نظريه منبع :
درباره اين قسمت از فرمايشات شاهنشاه آريامهر كه فرموده‏اند ايران بهشت مقاطعه‏كاران شده قريب چهار تا پنج هفته قبل عينا دكتر على امينى آن در جلساتى كه روزهاى چهارشنبه در منزلش تشكيل مى‏گردد بازگو مى‏كرد و اين كه چطور خبر اين مطلب كه به طور محرمانه در جلسه هيئت دولت مطرح بوده و به اطلاع دكتر امينى رسيده معلوم نيست.
2ـ در اين فرمايشات عصبانيت و ناراحتى شديد اعليحضرت همايونى از اوضاع و كارهاى هيئت حاكمه كاملاً مشهود است.
3ـ اينكه اعليحضرت همايونى فرموده‏اند هيچ‏كس را نخواهم بخشيد و متعاقب آن بازرسى شاهنشاهى براى رسيدگى به شكايات دوباره تشكيل مى‏شود دليل آن است كه ميل دارند خيانتكاران در هر مقام و منصبى هستند تحت تعقيب قرار گيرند.
4ـ در آن قسمت از فرمايشات ملوكانه كه اشاره به مقاطعه‏كاران فرموده‏اند موضوع كاملاً صحت دارد. بخصوص اينكه اكثر شركت‏هاى مقاطعه‏كارى از افراد نزديك به هيئت حاكمه تشكيل شده و كارها را به آنها واگذار مى‏كنند و يك نمونه آن تكميل انستيتوى علوم بانكى بانك مركزى ايران بود كه گزارش آن در گذشته به طور مفصل تقديم گرديده است.
5ـ به استنباط اينجانب فرمايشات اعليحضرت همايونى و اوامر موكد معظم‏له دليل اين است كه از دستگاههاى انتظامى مى‏خواهند كه در كليه امور مداخله و از همه سوءاستفاده‏ها و خيانتكاريهاى افرادى كه به عنوان وزير و غيره هستند مطلع باشند و در آينده نگذارند مصدر كارهاى مهمى در مملكت قرار گيرند.
آقاى فرمند بررسى ـ بهره‏بردارى 14 / 12 / 46