سند نامه ::
 
دستور شاه و جواب هویدا

درباره : خرابى اسفالت خيابانها و اوامر صادره از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر
از : 322 تاریخ 6 / 12 / 47


منظور :
استحضار مقامات عالى از چگونگى اوامرى كه شرف صدور يافته و پاسخ آقاى نخست‏وزير.
سابقه :
در تاريخ 21 / 11 / 47 تيمسار سپهبد دكتر ايادى اوامر اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر را [طى ]تلگرافى به شرح زير به آقاى نخست‏وزير ابلاغ نموده‏اند.
چگونه در ساير كشورها كه هوا سردتر و برف و باران زيادتر است آسفالت خيابانها خراب نمى‏شود ولى در تهران به محض برف و باران آسفالتها خراب مى‏شود.
لازم است دقيقا بررسى و اقدامى بكنند كه در آتيه به مرغوبيت آسفالت خيابانها توجه شود و از هرگونه سوءاستفاده جلوگيرى گردد.
آقاى نخست‏وزير پاسخى به شرح زير به تيمسار سپهبد دكتر ايادى تلگراف و درخواست نموده كه به شرف عرض برسانند :
متأسفانه به علت ريزش مداوم برف در دو هفته اخير و سرماى شديدى كه بعد از آن بروز كرد خسارات زيادى به آسفالت خيابانهاى تهران وارد گرديد و عبور و مرور وسايل نقليه در شهر با مشكلات فوق‏العاده‏اى مواجه شد و براى رفع اين مشكل برنامه[اى] به شرح زير تنظيم گرديد :
1ـ شهردارى تا دو هفته كليه خيابانها كه آسيب ديده‏اند لكه‏گيرى نمايد.
2ـ از اول فروردين خيابانها را با يك قشر آسفالت جديد روكش نمايد.
3ـ همه ماهه كميسيونى در شهردارى به منظور هماهنگ كردن سازمانهايى كه براى اجراى برنامه‏هاى خود گاهى ناگزير به حفر قسمت هايى از خيابانها مى‏گردند تشكيل تا ترتيب ترميم فورى هر قسمت را كه حفارى مى‏شود بدهند.
4ـ براى جلوگيرى از هجوم جمعيت در ساعات معين قرار شد اداره راهنمائى و رانندگى و شركت واحد اتوبوسرانى با وزارت آموزش و پرورش مذاكره و در صورت امكان ساعت كار دبستانها را در تهران از218 به 9 و در شهرستانها از 8 به218 تغيير دهند.
5ـ در مورد رفع مضيقه اتوبوسرانى و امكان استفاده از تعداد بيشترى اتوبوس و مينى‏بوس و تاكسى طرح‏هايى در جهت واگذارى قسمت‏هايى از خطوط حومه به مؤسسات خصوصى و افزايش تعداد تاكسى و ايجاد خطوط مينى‏بوس در دست بررسى است و نتيجه متعاقبا به شرف عرض پيشگاه مبارك ملوكانه خواهد رسيد.
مراتب استحضارا گزارش گرديد.
رهبر عمليات جريان 6 / 12 / 47
رئيس دايره. شهنامه 6 / 12 / 47
رئيس بخش 322. سجده‏اى 6 / 12 / 47
رئيس اداره دوم عمليات و بررسى. جهان‏بين 6 / 12 / 47 ميرسپاسى 6 / 12 / 47