سند نامه ::
 
دستگيرى هويدا و وزراى سابق


به : 342 تاریخ 16 / 6 / 57
از : 20 ه 22 شماره : 15798 / 20 ه 11


صبح روز جارى (16 / 8 / 57) سعيد فاطمى1 از افراد نزديك به جبهه به اصطلاح ملى اظهار داشته هويدا و 41 وزير سابق و كليه وزراى كابينه آموزگار به جز خود آموزگار به وسيله مأمورين انتظامى دستگير شده‏اند.
نظريه يكشنبه : مطلب بالا مطرح شده است.
نظريه يكشنبه : خبر تاييد مى‏شود
نظريه چهارشنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است
نظريه 20 ه : خبرى در اين زمينه به وسيله
9815 به صورت شايعه كسب شده بود كه گزارش گرديده است و تعداد آنان حدود 60 نفر مى‏باشند.
گوينده : بهنام
گيرنده : فرهنگ‏نيا
محترما به استحضار مى‏رساند
16 / 8
كلاسه 62423
ملاحظه شد 16 / 81ـ سعيد فاطمى در سال 1306 شمسى در شهرستان يزد متولد شد. وى داراى درجه دكترا در ادبيات فارسى است. وى از جمله اعضاى مؤسس جبهه ملى دوم است كه در روز 23 تير ماه 1339 تشكيل شد. در سال 1334 به جرم همكارى با دولت مصدق چندى به لار تبعيد شد. وى رهبر گروه سياسى و فعال ايران امروز بود و نيز مدير داخلى روزنامه‏اى نيز بود كه به اسم باختر امروز منتشر مى‏شد. وى خواهرزاده دكتر حسين فاطمى از وزراى كابينه مصدق بود.