سند نامه ::
 
در مورد انتشار كتاب فراماسونرى و اعضاى آن

موضوع : اظهارنظر نمايندگان مجلس شوراى ملى در مورد انتشار كتاب فراماسونرى و اعضاى آن
به : عرض مى‏رسد
از : 322 تاریخ 26 / 12 / 47

مسئله فراماسونرى همچنان هسته اصلى مذاكرات نمايندگان مجلس شوراى ملى بوده و در اطراف آن تعبير و تفسيرات گوناگون مى‏شود.
بعضى معتقدند كه اين كتاب با همكارى ساواك و براى معرفى عناصرى كه سالها در جهات متعدد رخنه نموده بودند و رفتار آنان به صلاح ملت نبوده نوشته شده و عقيده‏مندند اگر سازمان امنيت نمى‏خواست هرگز رائين موفق نمى‏شد اين كتاب را منتشر و مدارك و اسناد مفصل آنان را بدست آورد و اگر صلاح مقامات عاليه مملكت نبود هرگز موفق نمى‏شد كتاب را كه به گفته عده‏اى در ايتاليا چاپ شده وارد مملكت نمايد.
برخى عقيده دارند جمع‏آورى كتاب هم كه به وسيله سازمان امنيت صورت گرفته بدين لحاظ بوده است كه بيشتر جلب توجه نمايد و مردم به اهميت قضيه بيشتر راغب و براى درك مطالب آن تشنه‏تر شوند و اظهارنظر مى‏شود كه بازداشت رائين براى ايراد به كار وى و اعتراض به چاپ كتاب نبوده بلكه بدين وسيله او را پناه داده‏اند كه از گزند عناصر فراماسون در امان باشد، رويهمرفته اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان معتقدند كه اين كار بسيار بجا و درست (به غير از تعدادى كه عضو فراماسون هستند) و لازم بوده كه اين عناصر به ملت معرفى شوند تا جامعه مواظب رفتار و كردار آنان باشد و حداقل خدمت يا فعاليت آنان را با ديده سوءظن و دقت نگاه كند و آنان نيز نتوانند به اتكاى برادرى غيراسلامى وجود جمعى بى‏هنر و نالايق به صرف عضويت در فراماسون به مردم تحميل نمائيد.
در شوخى‏هايى كه بعضى از نمايندگان با اعضاى فراماسونرى اعم از نماينده يا برخى از معاونين وزارتخانه‏ها مى‏نمايند اعضاى مزبور سعى دارند مكتب فراماسونرى را يك مسلك اخلاقى و برادرى جلوه دهند ولى وقتى به آنان جواب داده مى‏شود ما در مذهب اسلام و عادات ايرانيان اينگونه صفات را داريم و چه لزومى دارد نسبت به مردمان قويتر و استعمارگر خود را متعهد نمائيم و آنهم چرا به صورت مخفى؟ در جواب عاجز مى‏مانند و بسيار ناراحت مى‏شوند. مثلاً برخى از نمايندگان اين ايراد را مى‏گيرند كه چگونه ممكن است دو نفر در يك مسلك كه منشأ آن از بيگانگان بوده برابر، برادر و هم‏عقيده باشند و به قول خودشان از حيث جان مال، ناموس و عقيده مشترك [اشتراك ]داشته باشند و در عين حال در دو حزب مختلف سمت ليدرى و جنگ عقيده داشته باشند مانند رامبد ليدر فراكسيون پارلمانى حزب مردم و ارفع ليدر فراكسيون پارلمانى حزب ايران نوين كه اگر چه به ظاهر با هم در دو قطب مخالف و جنگ مسلكى دارند ولى در باطن با هم برادر و هم عقيده و مال و ناموس يكى بوده‏اند بديهى است كه اين مسئله مورد انتقاد است. به عقيده بعضى از نمايندگان آقاى هويدا پس از انتشار كتاب فراماسونرى روحيه خود را باخته و اگر هم تلاشى مى‏كند ظاهرى و براى حفظ ظاهر است و هنگام نطق جوابيه در مورد بودجه كل كشور به عكس هميشه جوابهاى بى‏سروته و شوخيهاى زشت و سبك از نخست‏وزير ديده شد كه به هيچ‏وجه شايسته شان نخست‏وزير و تريبون مجلس نبود و اينكه گفت «هر كسى نورچشمى دارد و من هم كه نخست‏وزير شده‏ام نورچشم مادرم هستم» بسيار سبك مايه و هرگز پاسخ يك نماينده تحصيلكرده چنين جمله‏اى نبوده به هر حال نمايندگان اينگونه عدم اعتدال فكرى نخست‏وزير را نتيجه انتشار كتاب موصوف مى‏دانند.
نظريه منبع : اعضاى فراماسونرى از اين پس همواره منتظر عكس‏العملى هستند كه ببينند از دام طرف ضربه وارد شده و ادامه آن از كدام جهت خواهد بود ولى بالنتيجه اين موضوع انعكاس بسيار خوبى داشته و اگر هيچگونه تصميمى هم در مورد آنهاگرفته نشود اعضاى فراماسون در برابر افكار عمومى محكوم و مطرود و به تدريج واپس زده مى‏شوند. رونوشت برابر اصل است
اصل در 221518 جلد3
پى‏نوشت تيمسار رياست معظم ساواك بايد بفهمند 1ـ جمع‏آورى كتاب و بازداشت رائين بنا به تقاضاى نخست‏وزير و مهندس
شريف‏امامى بوده است
2ـ اينها اين قدرت را ندارند كه بتوانند گزندى به رائين برسانند
3ـ سازمان امنيت چه نفعى مى‏برد از اينكه تعدادى رجال ايران را مفتضح كند
4ـ چرا توجه نمى‏كنند كه وزارت فرهنگ و هنر اجازه و پروانه چاپ
را داده و خود وزير فرهنگ و هنر هم جزو آنهاست به عرض
تيمسار رياست ساواك رسيد تاريخ 26 / 12