سند نامه ::
 
خشم سفیر آمریکا

موضوع : صرف نهار در هتل هيلتون
تاریخ 26 / 10 / 43
شماره : 21281 / 20 الف

ظهر روز شنبه 19 / 10 / 43 آقاى نخست‏وزير و سفير كبير آمريكا و جمعى از مقامات ديگر از جمله آقايان هويدا و دكتر اقبال بنا به قرار قبلى جهت صرف نهار در هتل هيلتون حضور به هم رسانيده و در خلال آن در يك جلسه خصوصى به مذاكره پرداخته كه در اثر آن گويا سفير امريكا ناراحت شده به طورى كه جلسه را ترك مى‏نمايد كه فورا آقاى هويدا به تعقيبش شتافته و به هر ترتيب بوده او را راضى و به جلسه برمى‏گرداند و باز مذاكره ادامه پيدا مى‏كند در خاتمه جلسه با اينكه ظاهر وضع عادى بوده ولى در موقع خروج هنوز آثار ناراحتى و كدورت از قيافه سفير محسوس بوده.