سند نامه ::
 
خدمت بزرگ هویدا به اسرائیل

موضوع : اظهارات حسين بشيرى1

شماره : 2139 / 300 الف تاریخ 26 / 11 / 44

حسين بشيرى عضو مالى دارائى و معاون سابق اداره كل حسابدارى ژاندارمى كه با علما و روحانيون ارتباط نزديك دارد اظهار مى‏داشت چون آقاى هويدا نخست‏وزير در معامله محرمانه فروش نفت ايران به اسرائيل خدمت بزرگى به آن كشور نموده دولت اسرائيل در قبال اين خدمت يك صد و چهل هزار متر مربع زمين در فلسطين به ايشان واگذار نموده است.
اصل در پرونده 13801 در پرونده آقاى اميرعباس هويدا بايگانى شود
28 / 11 / 44
رئيس بخش 322 كاميار 28 / 11
1ـ حسين بشيرى معاون كل اداره حسابدارى ژاندارمرى بوده است كه به علت تماس با علما و روحانيون مخالف رژيم شاهنشاهى، از افراد متعصب مذهبى معرفى شده است.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى