سند نامه ::
 
چک 100 میلیون تومانی هویدا برای فرح

موضوع : آقاى هويدا
به : 342 تاریخ 14 / 7 / 56
از : 20 ه 22 شماره : 63519 / ه 22

به طورى كه در نخست‏وزيرى شنيده مى‏شود آقاى هويدا چند ساعت قبل از تغيير سمت و استعفا از سمت خود چكى به مبلغ 100 ميليون تومان با امضا خود در وجه دفتر مخصوص علياحضرت شهبانو صادر نموده است و چك از قرار معلوم توسط آقاى كاشفى وصول و معلوم نيست كه آيا واقعا مبلغ مذكور به حساب مزبور واريز شده يا خير؟
نظريه شنبه : احمد كاشفى رازدار و محرم آقاى هويدا و مدت 15 سال مسئول مالى نخست‏وزير بوده و امكانا در اين فعل و انفعالات مالى وارد است و هم‏اكنون در وزارت دربار نيز كارهاى مالى آقاى هويدا به وسيله وى انجام مى‏پذيرد عليهذا بعيد نيست كه مبلغ مذكور را براى مصارف و مخارج خود برداشت نموده باشند.
نظريه سه‏شنبه : شنبه شخص صادق و بااطلاعى است و خبر فوق را در محيط كار خود شنيده است.
نظريه چهارشنبه : منبع در مسير خبر قرار دارد و فرد مطلعى است. ماجد
محترما به استحضار مى‏رساند
مرتاضى
ارسال گردد 13 / 7 اداره كل سوم 13 / 7 /