سند نامه ::
 
جمع ‏آورى مدارك عليه دولت

تاریخ 11 / 7 / 44
شماره : 2247

طبق اطلاع واصله. آقاى سناتور سيدجلال‏الدين تهرانى مدارك و دلايلى عليه دولت جمع‏آورى كرده و در نظر دارد طى يك نطق شديداللحن در يكى از جلسات علنى مجلس سنا به دولت حمله نمايد.
اصل در پرونده ت ـ ه ـ 23 بايگانى مى‏باشد
محترما در صورت تصويب ارسال شود احمدى
يك نسخه در پرونده سيدجلال تهرانى بايگانى است
محترما در صورت تصويب ارسال شود 11 / 7
1ـ اقدام نمايند
2ـ برگ 1 امضا نداشته باشد
اين اطلاعيه در پرونده دولت آقاى هويدا به كلاسه د ـ 468
بايگانى شود... 28 / 7 / 44
گيرندگان : رياست ساواك استان مركزى جهت استحضار و تحقيق و اعلام چگونگى
33260 / 322 ـ 13 / 7 / 44