سند نامه ::
 
جلد چهارم كتاب فراماسونرى

[موضوع :] جلد چهارم كتاب فراماسونرى
شماره : 42758 / 20 ه 7 تاریخ 31 / 1 / 48

در ساعت 1830 مورخه 28 / 1 / 48 در دفتر تحقيق اسماعيل رائين نويسنده كتابهاى فراماسونرى آقايان دژكام مشاور وزارت دارائى، ابراهيم هاشمى كانديد حزب مردم در انتخابات گذشته مجلس شوراى ملى و عضو وزارت آموزش و پرورش، رياحى خبرنگار اقتصادى روزنامه كيهان و دو نفر ديگر حضور داشتند. ابتدا رائين به مهندس شريف‏امامى و آقاى هويدا حمله كرد و گفت من در بازجويى كه در سازمان امنيت از من كردند گفتم افراد پيرو نترس كه تكليفشان معلوم است ولى چرا افراد جوان مانند دكتر مفيدى استاد دانشگاه مهندس ناصر بهبودى اخيرا عضو شده‏اند و اضافه نموده آقاى هويدا از آن مى‏ترسد كه من جلد چهارم را منتشر سازم كه در آن صورتجلسه پليس فدرال را درباره كار قاچاق او چاپ كند. سپس اظهار داشت اعليحضرت جلد چهارم را ملاحظه و فرموده‏اند كه مبادا اين كتاب را چاپ كنم زيرا با چاپ آن آبروى رجال كاملاً خواهد ريخت، اين كتاب با عكسهاى مربوطه آماده چاپ بود ولى چاپ نشد و تحويل آقاى علم گرديد و فقط مسوده‏اى از آن را دارد، آقاى رائين در خاتمه اظهار داشت پس از جلد سوم اين كتاب معاون وابسته مطبوعاتى سفارت انگليس اينجا آمد و از من جلد سوم [را ]خواست ولى من اين كتاب را به او ندادم و گفتم شما آن را خوانده‏ايد و انتليجنت سرويس شما هم خوب مى‏داند بالاخره پس از مذاكرات زيادى گفت اگر جلد كتاب را عوض كنى ما حرفى نداريم آن را چاپ كن و زندانى هم نمى‏شوى لكن من پس از اينكه به انگليسها حمله كردم به وى گفتم دولت انگليس جزو دول درجه 2 است. جواب رد به او دادم و فردا صبح مرا بازداشت كردند. بعد از سخنرانى اسماعيل رائين آقاى دژكام از ضعف سياست انگليس صحبت كرد و فراماسونرى را خائن به كشور خواند و گفته آنها جاسوس هستند و اين شايعات كه اين كتاب وسيله سازمان امنيت چاپ شده تماما حرف و ساخته و پرداخته. خود انتليجنت سرويس است در حال ما كارى نداريم كه به دستور چه كسى اين كتاب چاپ شده هر چه مى‏خواهد باشد حقيقت مسلم كرد و آن جاسوسى و خيانت عده‏اى از رجال را ثابت نموده است در اين موقع آقاى رائين اظهار نمود كه بايد عده‏اى از رجال با استفاده از اين كتاب در تصفيه عناصر خائن اقدام نمايند و گفت مسلما شخص اعليحضرت هم از اين افراد بدشان مى‏آيد و عصبانى هستند و خودشان قدم به... داشت و اضافه نمود مهندس شريف امامى و لاجوردى خواستند
.... تومان پول به من بدهند قبول نكردم... كار خود را عليه فراماسونرى‏ها دنبال خواهم كرد و خبرهاى جلسات آنها را مرتبا داريم. در خاتمه آقاى هاشمى از بدى زندگى مردم
درآمد سرانه مردم كه خيلى كم است صحبت كرده و در تأئيد اظهارات وى آقاى رياحى خبرنگار روزنامه اقتصادى كيهان اظهار داشت درآمد سرانه متوسط مردم 120 تومان است كه جاى تأسف است و قيد نمود اكثر ارقام و آمار ساختگى است آمار حقيقى را فقط به عرض اعليحضرت مى‏رسانند و خاطرنشان ساخت همين بودجه كشور چقدر كسرى دارد و اضافه نمود كه به آقاى سميعى مديرعامل سازمان برنامه گفته است كه او براى گرفتن پول به امريكا مى‏رود ولى او انكار كرده و اظهار نظر نمود كه به احتمال قوى آمريكاييها به او پول نخواهند داد.
توضيح منبع : آقاى رائين رابطه خوبى با آقاى علم وزير دربار شاهنشاهى دارد
2ـ دژكام و رائين مرتبا درباره اثرات اين كتاب تبليغ مى‏نمايند.
توضيح رهبر عمليات : درباره جلد سوم و چهارم كتاب فراماسونرى قبلاً گزارشى ايفاد گرديده است.
رونوشت مطابق اصل است
اصل در 214016 در پرونده بايگانى شود سامعى 13 / 2 / 48