سند نامه ::
 
جدائى هويدا از همسرش

به : 322 تاریخ 10 / 5 / 50
از : 20 ه 22 شماره : 26333 / 20 ه 22

در اين دو روزه موضوع جدائى آقاى هويدا از همسرشان سوژه جالبى را بدست مردم داده است صرفنظر از اينكه شايعات مختلفى درباره عدم توانايى انجام وظايف زناشويى آقاى هويدا [مطرح است ]موضوع ديگرى كه مورد توجه است اين است كه عده ‏اى از كارمندان در وزارت بهدارى (آقايان : مؤيدى...، هوشمند، فرجام، صبح امروز در اين باره مى‏گفتند علت طلاق دادن آقاى هويدا اين بود كه خانمشان از موقعيت خود سوءاستفاده‏هاى كلانى كرده و با خريد زمينهاى زياد و همچنين گرفتن حق حساب از مقاطعه ‏كاران و اشخاص متمول كار آنان را در دستگاههاى دولت انجام می ‏داده كه اين وضع باعث عدم رضايت كلى شده و باعث گرديده كه اين جدايى حاصل شود.
نظريه چهارشنبه : خبر فوق احتياج به تحقيق بيشتر دارد. اديب
روى پرونده 62423 بايگانى شود
27 / 5 / 50