سند نامه ::
 
توجه هویدا به کدبانوهای اروپایی!

موضوع: نخست‏وزيرى
به: 342 تاریخ 10 / 2 / 56
از: 20 ه 22 شماره: 62274 / 20 ه 22

چندى قبل قرار بود يك نفر خانم انگليسى كه هم‏اكنون در هتل هيلتون مشغول كار است به عنوان پذيرايى‏كننده مخصوص آقاى نخست‏وزير در كاخ پذيرايى شهرى مشغول كار شود و لكن نامبرده قبول ننموده و در نتيجه اخيرا مكاتباتى با سفارت شاهنشاهى در مادريد بعمل آمده و قرار است در آينده نزديكى يك نفر خانم به عنوان كدبانو در كاخ پذيرايى شهرى از اسپانيا به ايران اعزام نمايند خانم امانپور مديركل تشريفات نخست‏وزيرى به طور خصوصى اظهار مى‏داشت كه آقاى نخست‏وزير ضمن مطالب خود اشاره نموده كه اخيرا پاره‏اى از مطالب من به بيرون راه يافته مراقب اطرافيان باشيد.
نظريه شنبه: آقاى نخست‏وزير وحشت دارد از اينكه اطرافيان او با ساواك در رابطه باشند و روى اين مطلب فوق‏العاده حساسيت دارد و يك دليل عمده اين موضوع اين است كه مى‏خواهد براى كارهاى داخلى از خارجيان استفاده نمايد.
نظريه سه شنبه: شنبه در مسير خبر قرار دارد. تاكستانى
نظريه 4 شنبه: ضمن تاييد نظريه سه شنبه خبر قابل بررسى مى‏باشد. ماجد
در پرونده كلاسه 62423 بايگانى شود