سند نامه ::
 
تمجید هویدا از یک زن خواننده و بازتاب بد آن

موضوع : آقاى هويدا نخست‏وزير
شماره : 11049 / 326 تاریخ 9 / 12 / 43

مطالب مندرج در اغلب جرايد پايتخت درباره بانو دلكش خواننده راديو ايران و اظهارات آقاى نخست‏وزير در مورد بانوى مذكور و مطالبى كه از قول مشاراليها در صفحات اول جرايد كيهان و اطلاعات نوشته شده و همچنين سخنان آقاى هويدا كه اظهار كرده آواز دلكش مورد علاقه من است و نامبرده را به حضور پذيرفته و گفته است منزل من پر از صفحات آواز تو است انعكاس بسيار بدى در بازار و طبقه مسلمان و روحانى داشته و مى‏گويند وزير يك كشور اسلامى و نخست‏وزير مردمى كه در شب عيد در زحمت معيشت و زندگى هستند به جاى اينكه به فكر رفع مشكلات زندگى مردم باشد وقت خود را صرف پذيرايى از بانو دلكش و مصاحبه به نفع او مى‏كند و رويهمرفته اثر خوبى در بين مردم نداشته و دستاويزى به منظور تبليغات سوء شده است.
در پرونده كلاسه د ـ 468 دولت آقاى اميرعباس هويدا بايگانى شود
اصل به بخش 325 جهت هرگونه اقدام لازم ارسال گرديد قهرمانى
11 / 12 / 43
يك نسخه به بخش 321 كميته روحانيون ارسال گرديد