سند نامه ::
 
تمام تلگرافات هویدا را قبل از وی وزیر خارجه می‌بیند!


موضوع : ناراحتى آقاى نخست‏وزير
به : 322 تاریخ 2 / 12 / 47
از : 20 ه 5 شماره : 44444 / 20 / ه / 5

يكى از ناراحتى‏ها و موارد اختلاف نخست‏وزير با وزير خارجه اين است كه تلگرافات شاهنشاه آريامهر از طريق وزارت امور خارجه و وسيله رمّازان آن وزارتخانه كشف و بعدا به نخست‏وزير تحويل مى‏گردد و در حقيقت تمام تلگرافات را قبل از نخست‏وزير [،] وزير خارجه مى‏بيند و بعضا بعضى مقامات مسئول را در جريان مى‏گذارد.
رونوشت برابر اصل است
اصل در 225012 جلد 3
در پرونده 62423 اميرعباس هويدا بايگانى شود
10 / 12 / 47