سند نامه ::
 
پاسخ هویدا به یک شعار

موضوع : اظهارات هويدا در جلسه رؤساى حوزه‏هاى حزبى
به : 327 تاریخ 25 / 12 / 48
از : 20 ه 5 شماره : 57608 / 20 ه 5


در جلسه محرمانه روساى حوزه‏هاى حزبى در هفته قبل در حزب ايران نوين آقاى هويدا ضمن نطق طولانى اظهار داشت بعضى‏ها در جرايد براى من شعر گفته‏اند كه پيپ و عصا شكستنى است.دولت عباس هويدا رفتنى است من هم در پاسخ آنها مى‏گويم پيپ و عصا شكستنى است دولت عباس هويدا نرفتنى است من به امر اعليحضرت همايونى آمده‏ام و به امر ايشان مرخص خواهم شد.
توضيح 20 ه 5 : منبع قابل اعتماد است و اظهاراتش صحت دارد.
اديب
آقاى شاكرى‏نژاد رونوشت 321
26 / 12 / 48