سند نامه ::
 
بی توجهی نمایندگان مجلس به نطق هویدا

موضوع : نطق آقاى نخست‏وزير در مجلس شوراى ملى
به : 327 تاریخ 5 / 12 / 49
از : تحقيق شماره : 53356 / تحقيق


قبل از ظهر روز گذشته (سه شنبه4 / 12 / 49) آقاى هويدا نخست‏وزير در جلسه علنى مجلس شوراى ملى حضور يافت و ضمن تسليم [لايحه]بودجه سال 1350 راجع به ريز ارقام بودجه1 به تفصيل صحبت كرد. در اواخر صحبت آقاى نخست‏وزير چون موضوع اظهارات مشاراليه براى نمايندگان حاضر در مجلس جنبه عادى پيدا كرده و به اصطلاح خسته‏كننده شده بود لذا اكثر نمايندگان بدون توجه به صحبتهاى او با يكديگر مشغول گفتگو شدند. در اين اثنا آقاى نخست‏وزير كه از عدم توجه نمايندگان به نطق خود ناراحت شده بود با عصبانيت متن نطق خود را به رئيس مجلس داد و گفت بهتر است آقايان نمايندگان بقيه نطق را از روى نوشته بخوانند.
نظريه شنبه :
طبق آئين نامه مجلس و اصول پارلمان نطق نخست‏وزيران و يا وزرا تا آنجا رسميت دارد كه در
جلسه علنى خوانده شود و عمل آقاى نخست‏وزير برخلاف اصول تلقى مى‏شود.
نظريه چهارشنبه :
1ـ خبر صحيح به نظر مى‏رسد.
2ـ نظريه شنبه مورد تاييد است.


1ـ هويدا لايحه بودجه 481 ميلياردى را در اين تاريخ، به مجلس شوراى ملى داد.