سند نامه ::
 
بهایی بودن هویدا


تاریخ 18 / 11 / 43
فوری
جناب آقاى رشيدى
حضور مقام مديريت كل مذاكره گرديد مقرر فرمود تنها به اتكا 3 سطر اطلاعيه ساواك تهران تهيه گزارش عرضى كافى نمى‏باشد بايد در مورد بهائى بودن نخست‏وزير تحقيقات بيشترى از منابع مختلف بشود سپس يك گزارش جامع تهيه گردد اينك مراتب به عرض مى‏رسد تا به هر نحو مقرر فرمايند اقدام شود
قهرمانى
18 / 11 / 43
طبق اطلاع فاميل هويدا شهرت دارد كه پيرو مسلك بهائى هستند و گويا پدر نامبرده (نخست‏وزير فعلى) در اسرائيل ـ حيفا نزد عباس افندى مى‏باشد و كميته مذهبى هم از اين موضوع اطلاعى ندارد كه اضافه نمايد
آقاى رشيدى فرمودند :
1ـ به ساواك تهران طرح تكميل اطلاعات ارسال گردد.
2ـ به اداره كل چهارم اعلام گردد كه بيوگرافى كامل جناب آقاى نخست‏وزير تهيه و ارسال گردد
قهرمانى
19 / 11 / 43