سند نامه ::
 
بازتاب سخنان هویدا

موضوع : سخنان آقاى هويدا
شماره : 11148 / 326 تاریخ 22 / 12 / 43

نطق آقاى نخست‏وزير در اطاق بازرگانى و نرمش كاملى كه در مقابل نظرات و پيشنهادهاى بازرگانان نشان دادند در 3 روز اخير مورد بحث و گفتگو در بين بازاريان است.
كلباسى يكى از بازرگانان معروف مى‏گفت توقع بازرگانان در درجه اول اين است كه به افكار و نظرات آنها احترام قائل شوند و دولت بين خود و آنها فاصله‏اى قائل نباشد و روش آقاى نخست‏وزير تاكنون كاملاً در جهت نظرات اكثريت بازرگانان بوده و توانسته است بين بازرگانان سياست‏پيشه كه بعضا طرفدار جبهه ملى هستند و بازرگانان ديگر كه در زمان نخست‏وزيرى منصور با هم توافق داشتند اكنون اختلاف ايجاد نمايد.
كلباسى افزوده اغلب رجال سياسى حركات و رفتار آقاى هويدا را يك روش محافظه‏كارانه از نوع سياست انگليس مى‏دانند و عقيده دارند دولت فعلى برخلاف آنچه تصور مى‏شود با جلب نظر افكار عمومى مدت طولانى به كار خود ادامه خواهد داد.
بخش 322 يك نسخه هم از نظر بازرگانان به بخش 321 داده شود. 23 / 12 / 42
كميته مجلسين 23 / 12
5 نسخه تكثير شود 23 / 12
بررسى گرديد يك نسخه به بخش 321 ارسال گرديد
اقدام ديگرى ندارد در پرونده‏هاى مربوطه بايگانى گرديد
اين اطلاعيه در پرونده د ـ 428 بايگانى شود احمدى
رئيس بخش 322 رشيدى 25 / 12 / 43