سند نامه ::
 
آمریکاییها هویدا را بر ما تحمیل کردند


موضوع : وضع دولت
به : بخش 322 تاریخ 12 / 4 / 45
از : 300 / الف شماره : 371 ـ 300 / الف

اسداللّه‏ رشيديان روز پنجشنبه گذشته ضمن صحبت خصوصى از شخص هويدا نخست‏وزير كاملاً تجليل مى‏كرد و مى‏گفت با اينكه هويدا عضو كابينه منصور بود كه آمريكاييها او را به ايران تحميل كرده بودند ولى خود هويدا علاقه‏اى به تبعيت از سياست يك جانبه آمريكاييها ندارد و مى‏توان او را در رديف دولتهايى نظير ساعد دانست كه تعصب خاصى نسبت به سياست خاصى ندارد و همين امر موجب شده كه دول بزرگ خارجى نسبت به شخص او بى‏تفاوت هستند و مخالفتى با او نمى‏كنند و در سياست داخلى هم توانسته است نظر همه دستجات را به خود جلب كند.
رشيديان مى‏گفت دوستان سياسى ما از هويدا پشتيبانى مى‏كنند براى اينكه منافع مادى ما در دولت هويدا بيش از هر دولت ديگرى تامين شده و از نظر سياسى هم دوستان ما در مصونيت بيشترى فعلاً قرار دارند (مقصود رشيديان از دوستان ما طرفداران سياست انگلستان مى‏باشد).
بررسى و بهره‏بردارى گرديد در پرونده د ـ 468 بايگانى شود
ضمنا در بولتن سه ماهه استفاده خواهد شد.
رئيس بخش 322 كاميار