سند نامه ::
 
آبروریزی آقای نخست وزیر!

موضوع: آقاى نخست‏وزير
به: 342 تاریخ 29 / 9 / 55
شماره: 62155 / 20 ه 22

در تاريخ 27 / 9 / 35 از ساعت 2030 الى 2330 ضيافت شامى از طرف آقاى نخست‏وزير به افتخار نخست‏وزير بلغارستان در وزارت امور خارجه برپا گرديد آقاى نخست‏وزير در اين ميهمانى در اثر خوردن مشروب كمى حالت طبيعى نداشت و در سخنرانى كه به زبان فارسى مى‏نمود در برخى جملات اشتباه مى‏نمود منجمله در يك جا به جاى مسافرت شما اظهار نمود سفارت شما و همچنين به جاى كلمه قابل ملاحظه گفته شد قبول ملاحظه و در حين اداى اين جملات معاون قسمت بازرگانى سفارت بلغارستان كه به زبان فارسى آشنايى دارد نگاه تعجب‏آميزى مى‏نمود.
نظريه سه شنبه: شنبه در اين مهمانى شركت داشته و شخصا شنيده است. تاكستانى
در پرونده 62423 بايگانى شود 26 / 12 / 35
آقاى... ضميمه شود
15 / 10