سند نامه ::
 
انتقاد هویدا از سیاست انگلیس

موضوع: اخبار وزارت امور خارجه
به: 342 تاریخ 23 / 2 / 52
از: 20 ه 22 شماره: 27067 / 20 ه 22

آقاى هويدا نخست‏وزير در مسافرت اخير خود به انگلستان1 ضمن مذاكره با ويلسون نخست‏وزير سابق آن كشور نسبت به سياست دولت انگلستان در خليج فارس و به طوركلى روش سياست انگليس و چگونگى آن انتقاد مى‏نمايد.
ويلسون از اظهارات آقاى هويدا سخت ناراحت و شديدا اعتراض و اظهار مى‏دارد اظهارات شما مداخله در سياست خارجى انگليس است. در اين موقع آقاى هويدا مى‏گويد چون من و شما به تنهايى و كاملاً خصوصى با يكديگر مذاكره مى‏كنيم اين مسائل را بى‏پرده گفته است. ويلسون در پاسخ مى‏گويد چون مسافرت شما به انگليس رسمى است اظهارات شما نيز رسمى تلقى مى‏شود به هر حال نامبرده جلسه را ترك و در ساير ضيافت‏ها و مراسمى كه به مناسبت مسافرت نخست‏وزير ايران ترتيب داده شده بود شركت نمى‏نمايد. به دنبال اين موضوع آقاى هويدا و سفير شاهنشاه آريامهر در لندن چگونگى مذاكرات مزبور را به وزارت امور خارجه منعكس و پس از آنكه از شرف عرض مبارك ملوكانه مى‏گذرد شاهنشاه از موضوع ناراحت و آقاى هويدا را مورد ملامت و سرزنش قرار مى‏دهند كه چرا چنين اظهاراتى نموده است پس از مخابره اوامر شاهنشاه آريامهر آقاى هويدا از لندن تلفنى با وزير خارجه تماس و سؤال مى‏نمايد آيا از مفاد ملاقات و سرزنش شاهنشاه آريامهر معاونين وزارت خارجه و يا اشخاص ديگرى مطلع شده‏اند؟ وزير خارجه پاسخ مى‏دهد مفاد هر دو تلگراف به كلى سرى بوده كه نزد سرپرست رمز و مخابرات بوده و اكنون هر دو را گرفته و در صندوق نسوز دفتر خود بايگانى نموده و هيچ كس از مفاد فرمايشات ملوكانه اطلاعى ندارد.
نظريه شنبه: صحت خبر مورد تاييد است
نظريه سه شنبه: شنبه فرد بى‏نظرى است و به صحت خبر مى‏توان اطمينان داشت هرگونه اقدام باعث شناسايى و لو رفتن منبع خواهد شد و به احتمال زياد به موقعيت ادارى او لطمه خواهد زد. مروتى
به عرض رسيد
اصل در كلاسه 221811 وزارت امور خارجه بايگانى است
كلاسه پرونده 62423 آقاى نخست‏وزير بايگانى شود...


1ـ در روز بيست و چهارم فروردين ماه 1352، عده زيادى از ايرانيان مقيم لندن در حاليكه نقاب به صورت خود داشتند در مقابل سفارت ايران در لندن به هنگام سخنرانى هويدا براى دانشجويان ايرانى، دست به تظاهرات شديد زدند و در حاليكه قصد حمله به سفارت را داشتند نيروى پليس آنها را متفرق ساخت.